Начало Процедури до издаване на Разрешение за строеж

Процедури до издаване на Разрешение за строеж

E-Mail Drucken PDF
There are no translations available.

1. Скица, заверена от кадастъра с достатъчно на брой посочени репери с цел определяне границите на имот

2. ПУП и Виза за проектиране

3. Геодезическо заснемане на парцела

4. Геоложки доклад със сеизмоложка, геотехническа, хидрогеоложка и хидрогеоложка характеристика на района

5. Положително писмо на доклада за ОВОС

6. Извадка от подземен кадастър

7. Изходни данни за източника на водоснабдяване, място на заустване на отпадни води с посочване категорията на водоприемника и становище за необходимост от изграждане на пречиствателни съоръжения

8. Изходни данни за източника на електроснабдяване и становище за необходимост от изграждане на трафопост

9. Изходни данни за източник на топлоснабдяване

10. Проверка, адаптация и подпечатване (верификация) на представения проект

 • Част „Архитектура”
 • Част „Строителни конструкции”
 • Част „Електроинсталации”
 • Част „ОВК”
 • Част „ВиК”
 • Част „ВП и Пътища”
 • Част „ Газификация (ако обектът е газифициран)
 • Част „Технологии”
 • Част "Паркоустройство и благоустройство – озеленяване"
 • Част "Енергийна ефективност"
 • Част "Пожарна безопасност" (в сила от 04.06.2010г. в съответствие с Наредба № Із-1971 от 29.10.2009г.)

11. Изготвяне на „ПБЗ – организация на строителството, безопасност и здраве и пожарна безопасност”

12. Изготвяне на проект за захранване с ел. енергия съгласно указателно писмо на Електроразпределение и проект за трафопост

13. Изготвяне на проект за захранване с вода, съгласно указателно писмо на служба ВиК

14. Изготвяне на проект за захранване с газ, съгласно указателно писмо на служба Газификация (при необходимост)

15. Изготвяне на проект за захранване с топлоенергия, съгласно указателно писмо на служба Топлофикация (при необходимост)

16. Изготвяне на проект за телефонизация

17. Съгласуване на проекта, раздел „Организация на движението” в Регионална дирекция на вътрешните работи – сектор „Пътна полиция – КАТ”

18. Съгласуване на проекта в Регионална дирекция на вътрешните работи – сектор РСПАБ за противопожарна осигуреност на обекта

19. Съгласуване на проекта в РИОКОЗ

20. Предварителен договор с Топлофикационно / Газоснабдително дружество

21. Предварителен договор с ВиК

22. Предварителен договор със съответното Електроразпределително дружество

23. Предварителен договор с БТК

24. Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проекта с действащата нормативна уредба в България и пълнота на проектната документация съгласно Наредба № 4, изготвен от лицензирано от ДНСК лице

25. Изготвяне на доклад за оценка на съответствие на енергийната ефективност, изготвен от лицензирано от АЕЕ лице

26. Съгласуване и одобряване на проекта от Главния архитект на съответната община

27. Разрешение за строеж


 

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow