Начало Процедури по време на строителство

Процедури по време на строителството

E-Mail Drucken PDF
There are no translations available.

ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА СТРОИТЕЛСТВОТО:

 • одобрени проекти от общинска / областна  администрация;
 • влязло в сила Разрешение за строеж;
 • договор за авторски надзор по част "Конструктивна";
 • договор за строителство;
 • удостоверение за вписване на Строителя в Професионалния регистър към Камарата на строителите;
 • договор за Координатор по Безопасност и здраве;
 • договор за Строителен надзор или Техническо ръководство за строежи от V, VІ категория по ЗУТ.


ЗАПОЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И СТРОИТЕЛСТВО:

 • разрешителни за откриване на строителна площадка - за извозване на земни маси и строителни отпадъци, разрешение за премахване на растителност, разрешение за ВОД, разрешение за преминаване на строителна и транспортна техника, разрешение за заемане на тротоар;
 • изготвяне на Информационна табела в съответствие с чл.13 от Наредба № 2/ 22 март 2004 г. за ЗБУТ и уведомяване на съответното поделение на ИА  “Главна инспекция по труда";
 • съставяне на Протокол обр.2 (2а) за откриване на строителна площадка и даване на линия и ниво на строежа, заверен от служител ТСУ към общската администрация;
 • съставяне на Заповедна книга и уведомяване на РДНСК, Общинската администрация, РС ПБЗН, РИОКОЗ;
 • съставяне на Прокотол обр.3 за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването, заверен от служител КР към общинската администрация;
 • съгласуване на всички промени по чл.154 ЗУТ преди изпълнение на СМР;
 • изготвяне на екзекутивна документация и заверянето й в общинската администрация;

 

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow