Начало Процедури за въвеждане в експлоатация

Процедури за въвеждане в експлоатация

E-Mail Drucken PDF
There are no translations available.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА СТРОЕЖ:

1. Одобрени инвестиционни проекти (първоначално одобрен проект, всички преработки, заверена екзекутивна документация

2. Протокол за откриване на строителна площадка – (за нов строеж)

3. Протокол за линия и ниво със заверки – (за нов строеж), заверки от надзора за кота корниз и кота било

4. Заверена заповедна книга с вписани в нея всички заповеди

5. Договори за проектиране и строителство (ако не е по стопански начин)

6. Договор с техническия ръководител (за строежи 5-та категория и за тези по стопански начин)

7. Актове и протоколи по време на строителството:

-  Акт обр.5 – даване на основен репер на строежа (за нов строеж)

-  Акт обр.6 – за приемане на земната основа

-  Акт обр.7 – за нива и елементи на строителната конструкция

-  Акт обр.12 – за скрити работи

-  Бетонов дневник

- Дневник на заваръчните работи

-  Правоспособност на заварчиците и декларация за направените заварки от тях добросъвестно

8. Акт обр.14 – подписан от проектант, надзор, строител

9. Акт обр.15 подписан от всички участници в строителството

10. Протоколи за извършени проби на ВиК и Ел. инсталации на строежа

11. Протоколи от измервания на РИОКОЗ

12. Протоколи от измервания на импеданс, мълниезащита и заземление, кабели НН, придружени със свидетелство за акредитация на лабораторията и декларация от лицето, направило замерванията, че не участвало в доставката и монтажа на инсталациите

13. Наладка на вентилацията (принудителна)

14. Ако има поднадзорни съоръжения (асансьори, подемници, котли) – акт за техническо освидетелстване(

15. Декларации за съответствие на вложените материали

16. Ако има производство – документи за машините, изпивания, Акт обр.8 за фундаменти на машини, Акт обр.9 за предаване и приемане на машини и съоръжения

17. Договор за присъединяване с „Електроразпределение” ЕАД, придружено със становище за въвеждане в експлоатация, приети външни връзки

18. Договор за присъединяване от „Софийска вода” АД, придружено със становище за въвеждане в експлоатация, приети външни връзки

19. Становища на РИОКОЗ и РС ПАБ за приемане на обекта

20. Становище от Дирекция „Зелени системи” СО за изпълнено озеленяване на обекта

21. Документ от Агенцията по кадастъра

22. Технически паспорт

23. Окончателен доклад от лицензиран консултант с приложено копие от проекта по част „Архитектура” и Вертикална планировка” 

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow