Front page Процедури към Басейнова Дирекция

Процедури Басейнова Дирекция

E-mail Print PDF

This section is available in Bulgarian language only.


Действието на отделните процедури е регламентирано от Закона за водите (ЗВ) и от Наредба № 1 за проучването, ползването и опазването на подземните води чл.50-53, Наредба № 10/ 03.07.2001г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване,(обн. ДВ, бр. 66/27.07.2001 г.), Наредба № 3 / 16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, учредяване, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово воснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди


Процедура за издаване на разрешително за водоползване от подземни води

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води

Процедура за проучване, проектиране, учредяване, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване
 

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow